świtezianka

55 tekstów – auto­rem jest świ­tezian­ka.

Życie jest pełne nies­podzianek i zas­ka­kujących zwrotów akcji. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 lipca 2012, 15:57

W każdej plot­ce jest ziar­nko praw­dy, które z cza­sem kiełku­je by ktoś mógł zeb­rać plon 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 lipca 2011, 20:20

W ob­co­waniu z przy­rodą jest coś piękne­go i niesa­mowi­tego. W jej obec­ności za­pomi­nasz o wszys­tkich prob­le­mach, cie­szysz się tym co widzisz wokół siebie, na­pawasz swo­je oczy pięknym wi­dokiem i wyczu­lasz się na piękno stworzo­nego świata. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 maja 2011, 08:31

Kłam­stwo ma krótkie no­gi, pa­miętaj o tym gdy ba­wisz się z ludźmi w podchody 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 kwietnia 2011, 08:10

Two­je mil­cze­nie ra­ni mnie dużo bar­dziej niż po­tok słów wy­powie­dzianych w złości 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 kwietnia 2011, 07:46

Mówią, że okaz­ja czy­ni złodzieja ale sztuką jest z tej okaz­ji nie skorzystać 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 marca 2011, 16:26

... bo Przy­jaciel to Skarb
dla R. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 marca 2011, 08:23

Nie wchodź ni­komu do du­py bo prędzej czy później i tak Cię osra.

________________________________
przep­raszam za dosłowność 

myśl
zebrała 27 fiszek • 1 marca 2011, 09:15

Nie jest ważne ile ukończyłeś szkół i ja­kie zdo­byłeś tytuły.
Ważne jest to, ja­kim jes­teś człowiekiem.
Pa­miętaj, że życie, to naj­lep­sza szkoła, w której zda­jesz egza­miny co dzień. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 lutego 2011, 14:19

Gdy mi się przyglądasz, w Twoich oczach widzę to, cze­go nie pot­ra­fisz wypowiedzieć. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 lutego 2011, 09:38
świtezianka

cytaty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

świtezianka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność